مقاله تاثير کائولين فرآوري شده (WP 95%) روي زنجرک مو، (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem.: Cicadellidae در شرايط صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير کائولين فرآوري شده (WP 95%) روي زنجرک مو، (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem.: Cicadellidae در شرايط صحرايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

زنجرک مو، Arboridia kermanshah Dlabola(Hemiptera: Cicadellidae)، از آفات مهم انگور در ایران است که با تخم­گذاری در نسوج برگ، تغذیه از شیره نباتی برگ ‌و انتقال عوامل بیماری­زای ویروسی، باعث ضعف درختان و کاهش کمی و کیفی محصول انگور می­شود. تاثیر ترکیبات معدنی مختلف در باغ انگور در منطقه خلیل‌آباد استان خراسان رضوی، در سال 1394، با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل کائولین فرآوری‌شده با غلظت 5 درصد، گوگرد وتابل با غلظت 3000 پی‌پی‌ام، گل گوگرد، مخلوط کائولین فرآوری‌شده و گوگرد وتابل، حشره‌کش فوزالون با غلظت 1500 پی‌پی‌ام و شاهد (آب‌پاشی) بودند. زمان­های محلول­پاشی شامل اواخر فروردین، اوایل خرداد و اواسط تیرماه بود. نمونه‌برداری‌ها یک روز قبل، 3، 7، 14 و 21 روز بعد از هر محلول‌پاشی انجام شد. در هر بار نمونه‌برداری، تعداد کل حشرات کامل و پوره زنجرک در سطح رویی و پشتی 5 برگ از جهات مختلف درخت شمارش شده و میانگین کل حشرات به ازای هر درخت محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، کاربرد ترکیبات معدنی موجب ایجاد تلفات در پوره‌ها و حشرات کامل زنجرک مو شد. میانگین درصد کاهش جمعیت زنجرک در تیمارهای کائولین، مخلوط کائولین و گوگرد، حشره‌کش فوزالون، گوگرد وتابل، گل‌گوگرد و شاهد در 3 روز بعد از محلول‌پاشی، به­ترتیب 89، 86، 57، 25، 25 و 3 درصد به دست آمد. همچنین میانگین درصد کاهش جمعیت زنجرک مو در زمان 21 روز بعد از محلول‌پاشی در تیمارهای فوق، به­ترتیب 48، 47، 17، 7، 12 و 2 درصد بود، که نشان‌دهنده ماندگاری تاثیر ترکیب معدنی کائولین در مقایسه با حشره­کش شیمیایی فوزالون می‌باشد. لذا با توجه به تاثیر بالای کائولین و نیز ترکیب آن با گوگرد وتابل، در کاهش جمعیت پوره ‌و حشره کامل زنجرک، محلول‌پاشی باغ های انگور با کائولین فرآوری‌شده (سپیدان®WP 95%,)، با غلظت 5 درصد یا کاربرد ترکیب آن با گوگرد وتابل می­تواند به­طور موفقیت­آمیزی جمعیت زنجرک‌های مو را کنترل نماید.

لینک کمکی