مقاله تاثير رژيم هاي مختلف غذايي بر رشد و توليد مثل بيد آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير رژيم هاي مختلف غذايي بر رشد و توليد مثل بيد آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

بید آرد،Ephestia kuehniella Zeller ، به عنوان یکی از رایج‌ترین میزبان‌های مورد استفاده در پرورش انبوه زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say) Hym.: Braconidae) و (Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق، هشت رژیم غذایی متفاوت و با ترکیباتی جدید در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد، دوره نوری 14:10 ساعت (روشنایی: تاریکی)) برای پرورش بید آرد استفاده شد. نتایج نشان داد که نوع رژیم غذایی اثر معنی‌دار بر رشد و تولید مثل بید آرد داشت. بیشترین میانگین تعداد حشرات کامل ظاهر شده، وزن 10 حشره کامل، وزن 100 تخم همراه با کوتاه‌ترین طول دوره‌ی رشدی نابالغ (از تخم تا ظهور حشره کامل)، بدون اختلاف معنی‌دار، مربوط به چهار رژیم غذایی شامل A حاوی آرد گندم، سبوس‌ گندم، آرد ذرت، مخمر نان و گلیسیرین (به ترتیب به نسبت‌های 5/41%، 2%، 5/43%، 3% و10%)، B حاوی آرد گندم، سبوس ‌گندم، آرد جو، مخمرنان و گلیسرین (به ترتیب به نسبت‌های 5/41%، 2%، 5/43%، 3% و10%)، رژیم C حاوی آردگندم، سبوس‌گندم، مخمرنان وگلیسرین، (به ترتیب به نسبت‌های82%، 3%، 10% و 5%) و رژیم D حاوی آرد ‌گندم، آرد ‌جو و آرد ‌ذرت (به نسبت‌های مساوی 33%، 33% و 33%) بودند. در مقایسه، میانگین تعداد و وزن حشرات کامل ظاهر شده در بقیه رژیم‌های غذایی به‌طور معنی‌دار کمتر بود. طولانی‌ترین دوره رشدی (از تخم تا ظهور حشره کامل) و بیشترین میانگین مرگ و میر مرحله نابالغ به ترتیب در رژیم غذایی G حاوی آرد ذرت و F رژیم غذایی آرد گندم اتفاق افتاد. بدین­ترتیب رژیم‌های غذایی A، B، C، D به‌عنوان مناسب­ ترین بسترهای پرورش بید آرد E. kuehniella پیشنهاد می‌شوند.

لینک کمکی