مقاله ترجيح مرحله طعمه و واکنش تابعي کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذيه از شپشک Nipaecoccus viridis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترجيح مرحله طعمه و واکنش تابعي کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذيه از شپشک Nipaecoccus viridis :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

شپشک آردآلود جنوب (Nipaecoccus viridis (Newstead یکی از مهم‌ترین آفات مرکبات در دنیا است که از نظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای داشته و در جنوب ایران و به ویژه خوزستان نیز فعال می­باشد. در این پژوهش ترجیح مراحل مختلف سنی طعمه و واکنش تابعی در کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک آردآلود جنوب در دمای 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 10:14 مطالعه شد. نتایج نشان داد تخم شپشک طعمه ترجیحی غالب این شکارگر بود و کم­ترین ترجیح به حشرات کامل ماده شپشک نشان داده شد. برازش رگرسیون لجستیک لارو سن چهار، حشره کامل ماده و نر کفشدوزک با تغذیه از طعمه ترجیحی یعنی تخم شپشک آردآلود جنوب نشان داد که واکنش تابعی آن­ ها به ترتیب از نوع دوم، دوم و سوم بود. با استفاده از معادله‌ راجرز قدرت جستجوگری (a) لارو سن چهار و حشره کامل ماده به ترتیب 2553/0 و 1983/0 در ساعت تعیین شد. ضریب ثابت (b) برای حشره کامل نر نیز 00405/0 بود. کم­ترین زمان دستیابی (Th) به تخم شپشک در لارو سن چهار کفشدوزک (0881/0 ساعت) و بیش­ترین آن در حشره کامل نر کفشدوزک (3101/0 ساعت) بود. بیش­ترین نرخ شکارگری (T/Th) یا نسبت کل زمان آزمایش به زمان دستیابی در لارو سن چهار کفشدوزک 51/298 تخم در روز و کم­ترین آن در حشره کامل نر کفشدوزک 39/77 تخم در روز محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می ­رسد که کفشدوزک H. polita توانایی کافی برای کنترل شپشک آرد آلود جنوب را داشت. با این حال، باید مطالعات تکمیلی در طبیعت و در مقایسه با سایر شکارگرهای موجود انجام شود.

لینک کمکی