مقاله واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد (Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae نسبت به تغييرات تراکم سنين مختلف سپردار توتPseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.: Diaspididae)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد (Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae نسبت به تغييرات تراکم سنين مختلف سپردار توتPseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.: Diaspididae) :
تعداد صفحات : 16

واکنش تابعی تاثیر دشمن طبیعی روی جمعیت میزبان و قابلیت کاهش جمعیت آن را مشخص می کند. واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Howard Prospaltella berlesei نسبت به تغییرات تراکم سنین مختلف سپردار سفید توت Pseudaulacaspis pentagona Targioni در شرایط دمایی1 ± 25درجه سلسیوس و رطوبت نسبی10±70 و نسبت روشنایی به تاریکی 16: 8 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. تراکم های 5، 10، 20، 40، 60، 80 و100 هریک ازسنین اول تا سوم در 10 تکرار به مدت 24 ساعت در اختیار زنبور بالغ دو روزه قرار گرفت. واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید P. berleseiنسبت به تغییرات تراکم سن اول از نوع III و سنین دوم و سوم از نوع II تعیین شد. ضریب ثابت (b) و زمان دستیابی (Th) برای سن اول سپردار توت به ترتیب 0/001 ± 0/002 و 2.941±0.358 ساعت، قدرت جستجو(a) و زمان دستیابی برای سن دوم 0/005 ± 0/028 بر ساعت و 0/106 ± 0/617 ساعت و برای سن سوم 0/007 ± 0/025 بر ساعت و 0/179 ± 0/881 ساعت برآورد شد. با استفاده از یک معادله ترکیبی واکنش تابعی برای سنین دوم و سوم مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که بین پارامترهای واکنش تابعی پارازیتویید نسبت به دو مرحله سنی میزبان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بیشینه نرخ حمله (T/Th ) برای سن اول سپردار توت 8/16 و برای سن دوم 38/9 و برای سن سوم 27/24 تعیین شد. بنابراین سن دوم سپردار توت مناسب ترین مرحله برای پرورش زنبور پارازیتویید P. berlesei به شمار می رود.

لینک کمکی