مقاله پاسخ بويايي زنبور پارازيتوئيد (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رايحه هاي حاصل از سفيدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تيمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روي برگ گياه خيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پاسخ بويايي زنبور پارازيتوئيد (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رايحه هاي حاصل از سفيدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تيمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روي برگ گياه خيار :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

پاسخ بویایی و جهت‌گیری زنبورهای ماده (Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae به سمت مواد فرار سفیدبالک گلخانه­ ی سالم و تیمار شده با قارچ Asc.: Clavicipitaceae) Lecanicillium longisporum) با استفاده از لوله ­ی بویایی ­سنج (الفکتومتر) Y شکل اندازه­ گیری شد. در پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید به رایحه­ های تیمار گیاه خیار آلوده به پوره­ های سفیدبالک در مقایسه با گیاه خیار سالم (بدون سفیدبالک و قارچ) و تیمار گیاه خیار آلوده به سفیدبالک در مقایسه با گیاه خیار آلوده به سفیدبالک تیمار شده با قارچ بیمارگر مشخص شد بین پارازیتوئیدهایی که هر یک از دو بازو را انتخاب می­کردند، تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید به رایحه­ های القایی تیمار گیاه سالم (بدون سفیدبالک و قارچ) در برابر هوای پاک و تیمار گیاه آلوده به سفیدبالک گلخانه در برابر هوای پاک، زنبور پارازیتوئید به صورت معنی­ داری به سمت بازویی جلب شد که به­ ترتیب حاوی گیاه سالم و آلوده به سفیدبالک بود. با توجه به نتایج آزمایش­ها در مجموع تیمارها می ­توان اظهار داشت علی­رغم اینکه پارازیتوئیدها در جلب به برخی از تیمارهای مورد مقایسه گرایش خاصی نشان می­دهند اما پاسخ مشخصی را به ترکیب گیاه- سفیدبالک در مقایسه با گیاه سالم نداده است. در واقع حضور سفیدبالک دلیلی برای گرایش زنبور پارازیتوئید به سمت میزبانش نیست.

لینک کمکی