مقاله بررسي پاشش و تزريق ترکيبات شيميايي و عصاره گياهي چريش درکنترل پسيل آسيايي مرکبات Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) در بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پاشش و تزريق ترکيبات شيميايي و عصاره گياهي چريش درکنترل پسيل آسيايي مرکبات Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) در بلوچستان :
تعداد صفحات :12

پسیل آسیایی مرکبات با نام علمیDiaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae) یکی از خطرناک‌ترین آفات مرکبات است و عامل بیماری لکه سبز مرکبات می‌باشد. در این پژوهش برای معرفی بهترین حشره‌کش از دو روش استفاده شد روش اول پاشش حشره‌کش‌های دیمتوات (500 پی‌پی‌ام)، ایمیداکلوپرید (500 پی‌پی‌ام)، ‌هگزافلومورون (کنسالت®) ‌(1000پی‌پی‌ام)، پیری پروکسی فن(آدمیرال®) (2000 پی‌پی‌ام)، فوزالون (1000پی‌پی‌ام) و روغن ولک 1% و عصاره متانولی چریش 1% و روش دوم شامل تزریق با حشره‌کش‌های اکسی‌دی‌متون‌متیل وایمیداکلوپرید به داخل تنه درخت بود. نتایج دو ساله حاکی از این بود که بین نتایج دو سال اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، ولی 3 و 7 روز پس از سمپاشی بین تیمارها اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین­ها نشان داد که موثرترین تیمارها در 3 روز پس از سمپاشی مربوط به دیمتوات با 61/77 درصد تلفات و ایمیداکلوپرید با 49/70 درصد تلفات، از کارایی خوبی برخوردار بود. در 7 روز پس از سمپاشی دیمتوات با 55/71 درصد بیشترین درصد تلفات را داشت. در روش تزریق، درصد تلفات اکسی‌دی‌متون‌متیل و ایمیداکلوپرید به ترتیب 14/14 و86/15درصد بود که بین تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

لینک کمکی