مقاله ارزيابي مقاومت ژنوتيپ‌هاي جو وحشي Hordeum spontaneum به شته روسي گندم Diuraphis noxia

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مقاومت ژنوتيپ‌هاي جو وحشي Hordeum spontaneum به شته روسي گندم Diuraphis noxia :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

شته روسی گندم Diuraphis noxia یکی از آفات مهم جو است که ناقل بیماری­های ویروسی نیز می­باشد. در این تحقیق مقاومت 30 نمونه از ژنوتیپ­های جو وحشی Hordeum spontaneum، شامل نمونه­هایی از مناطق مختلف تنوع جو در جهان، نسبت به شته روسی گندم در گلخانه ارزیابی شد. در این آزمایش در مرحله دو برگی، آلوده­سازی با شته روسی گندم انجام شد و 21 روز بعد از آلودگی، ارزیابی به روش کیفی و بر اساس میزان کلروز و لوله شدن برگ، با استفاده از مقیاس نه درجه­ای وبستر و همکاران انجام شد. همچنین محتوای کلروفیل a، b و کلروفیل کل برگ ژنوتیپ­ها اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد تنوع ژنتیکی زیادی بین ژنوتیپ­ها از لحاظ میزان کلروز و لوله شدن برگ وجود دارد، همچنین میزان کلروز با کلروفیل a و b همبستگی مثبت و معنی­داری داشت. ژنوتیپ­های 401552IG، 140073IG، 120794IG، 40154IG، 142356IG، 119447IG، 40155IG، 38669IG، 140189IG، 1IG و 2IG از نظر تمامی صفات مورد بررسی در گروه مقاوم جای گرفتند.

لینک کمکی