مقاله بيمارگري چهار جدايه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روي لارو پروانه برگ‌خوار توت (Lep.; Pyralidae) Walker Glyphodes pyloalis در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بيمارگري چهار جدايه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روي لارو پروانه برگ‌خوار توت (Lep.; Pyralidae) Walker Glyphodes pyloalis در شرايط آزمايشگاهي :
تعداد صفحات :17

پروانه برگ‌خوار توت WalkerGlyphodes pyloalisیکی از آفات مهم و اختصاصی درختان توت است که به شکل گسترده در استان گیلان پراکنده است. این آفت به صورت اختصاصی از توت تغذیه کرده و خسارت سنگینی را به درختان توت در این منطقه وارد می‌نماید. این تحقیق به منظور ارزیابی کارآیی جدایه‌های قارچ (Balsamo)Beauveria bassiana روی لاروهای پروانه برگ‌خوار توتG. pyloalis انجام شد. آزمایش زیست‌سنجی به روش غوطه‌وری با غلظت‌های 104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی/ میلی‌لیتر در آب مقطر حاوی 03/0 درصد توئین-80، هر غلظت با 4 تکرار و هر تکرار با 10 عدد لارو سن پنجم صورت گرفت. لاروهای شاهد با آب مقطر حاوی 03/0 درصد توئین-80، تیمار شدند. نتایج این بررسی نشان داد که تمام جدایه‌های قارچ مذکور قادر به آلوده کردن لاروهای G. pyloalis بودند و درصد مرگ و میر لاروها با افزایش غلظت افزایش یافت. برای جدایه‌های IRAN 403C، SPT 22، SP 566 و IR-K-40 مقدار LC50به ترتیب 5 10× 6/1، 5 10×8/4، 5 10×1/8 و 5 10×1/1کنیدی/میلی‌لیتر برآورد شد. نتایج نشان داد که جدایه IRAN 403C در مقایسه با سایر جدایه‌ها، بالاترین میانگین درصد مرگ و میر ( 95%) را در لاروهای پروانه برگ‌خوار توت ایجاد کرد. همچنین غلظت‌های مختلف این جدایه‌ها درصد خروج حشرات کامل را به شدت کاهش دادند. کم­ترین میزان ظهور حشرات کامل (34/0±25%) در مورد جدایهIRAN 403C غلظت 7 10کنیدی/میلی‌لیتر مشاهده شد. در بالاترین غلظت (108 کنیدی/میلی‌لیتر) هیچ حشره کاملی ظاهر نشد. تمام جدایه‌های استفاده شده باعث مرگ و میر در لارو پروانه برگ‌خوار توت شدند و جدایه IRAN 403C مؤثرترین جدایه در میان جدایه‌های مورد بررسی بود. بیمارگری چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی لارو پروانه برگ‌خوار توت(Lep.; Pyralidae) WalkerGlyphodes pyloalisدر شرایط آزمایشگاهی

لینک کمکی