مقاله تأثير ميزبان بر برخي از ويژگي هاي زيستي زنبور پارازيتوئيد تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير ميزبان بر برخي از ويژگي هاي زيستي زنبور پارازيتوئيد تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae :
تعداد صفحات :16

ساقه­ خواران نیشکر در ایران شامل دو گونه Sesamia cretica Led. و S. nonagrioides Lef. می­ باشند که از مهم ترین آفات نیشکر محسوب می­ شوند. مهم­ ترین دشمن طبیعی ساقه­ خواران نیشکر در خوزستان زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan است که نقش مهمی در تنظیم جمعیت میزبان ایفا می­ نماید. به منظور ارزیابی تأثیر میزبان بر زنبور T. busseolae یک بررسی آزمایشگاهی انجام شد. برای این منظور، طول دوره بلوغ، دوره تخم­ریزی، دوره پیش از تخم­ریزی، میزان تخم­ریزی و نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید T. busseolae روی دو میزبان در دماهای 1±20، 1±25 و 1±30 درجه سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس روی هر دو میزبان نشان داد که دما تأثیر معنی­ داری بر دوره بلوغ، دوره پیش از تخم­ریزی و میزان تخم­ریزی زنبور T. busseolae دارد ( 0001 /0>P) و نسبت جنسی نتاج تحت تأثیر دما قرار نگرفت. دما بر دوره تخم­ریزی زنبور روی S. cretica تأثیر معنی­ داری داشت ( 0001 /0>P) ولی روی S. nonagrioides تأثیری نشان نداد. میزان تخم­ریزی زنبور پارازیتوئید در هر سه دمای آزمایشی روی تخم­ های S. cretica بیشتر از تخم­ های S. nonagrioides می­ باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق تخم­ های ساقه­ خوار S. cretica در مقایسه با میزبان دیگر، میزبان برتری برای زنبور T. busseolae محسوب می­ شوند.

لینک کمکی