مقاله تاثير کائولين بر لاروهاي سن دوم شب پره ي مينوز گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae در شرايط گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير کائولين بر لاروهاي سن دوم شب پره ي مينوز گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae در شرايط گلخانه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

تاثیر کائولین بر لاروهای سن دوم شب­ پره­ ی مینوز گوجه­ فرنگی (Tuta absolut (Meyricka بررسی و اثر غلظت­ های مختلف کائولین (صفر، 5/2 درصد، 5 درصد و 5/7 درصد) بر لاروهای سن دوم شب­پره­ ی مینوز گوجه ­فرنگی آزمایش شد. کائولین ­پاشی به­ صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در هر تیمار، روی بوته ­های گوجه ­فرنگی با ارتفاع هر بوته حدود 30 سانتی ­متر انجام گرفت. سپس ده عدد لارو سن دوم شب ­پره ­ی مینوز گوجه­ فرنگی به صورت تصادفی روی برگ­ های گیاه گوجه­ فرنگی رها شدند. پس از 72 ساعت، تعداد مرگ و میر لاروها، تعداد لاروهای فرار کرده و میزان تغذیه­ ی لاروها (براساس سانتی ­مترمربع و درصد برگ خورده شده) ثبت شد. میزان تغذیه با دستگاه سطح برگ­ سنج اندازه­ گیری شد. داده­ ها در نرم ­افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج به­ دست آمده، غلظت­ های مختلف کائولین، در پارامترهای دورکنندگی و مرگ و میر لاروها، تفاوت معنی ­دار نشان دادند. میانگین لاروهای فرار کرده در تیمارهای 5/2، 5، 5/7 درصد کائولین و شاهد به ­ترتیب، (39/0±00/3)، (39/0±40/3)، (39/0±00/3) و (39/0±60/1) بود. به­ طور میانگین کمتر از 20 درصد مرگ و میر برای تیمارهای دارای کائولین مشاهده شد. در مقابل هیچ یک از غلظت ­های کائولین بر میزان تغذیه­ ی لاروها اثر نداشتند.

لینک کمکی