مقاله سازگاري قارچ بيمارگر حشرات Metarhizium anisopliae sensu lato با ايميداکلوپريد براي کنترل موريانه‌‌ي (Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitida) در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سازگاري قارچ بيمارگر حشرات Metarhizium anisopliae sensu lato با ايميداکلوپريد براي کنترل موريانه‌‌ي (Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitida) در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

ازدیاد و بیماریزایی قارچ­ های بیمارگر حشرات ممکن است تحت تأثیر آفت­کش ­ها قرار گیرند.سازگاری (Metarhizium anisopliae s.l. (Metschnikoff) Sorokin (DEMI 001 strain با حشره­ کش ایمیداکلوپرید، با بررسی اثرات آن بر جوانه­ زنی کنیدی، رشد رویشی کلونی و میزان اسپورزایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. محیط کشت قارچ SDAY با غلظت­ های 10، 100 و 500 پی­ پی­ ام از ایمیداکلوپرید مخلوط شده و محیط عاری از حشره­ کش به عنوان تیمار شاهد تعیین شد. 24 ساعت پس از تلقیح محیط با سوسپانسیون کنیدی قارچ، تعداد کنیدی­ های جوانه ­زده شمارش شده و میزان رشد قطری کلونی و اسپورزایی آن نیز، تعیین شد. نتایج نشان ­داد که ایمیداکلوپرید هیچگونه اثر منفی بر جوانه زنی کنیدی و میزان رشد رویشی کلونی قارچ ندارد. ولی از میزان اسپورزایی آن با افزایش غلظت حشره­ کش کاسته شد. در بالاترین غلظت از ایمیداکلوپرید، میزان اسپورزایی آن به مقدار 107×40/2 کنیدی در میلی­لیتر در مقایسه با شاهد به مقدار 107×93/4 کنیدی در میلی­ لیتر کاهش یافت. بر اساس این نتایج ایمیداکلوپرید با قارچ مذکور سازگار است. علاوه­ بر این، میزان مرگ­ و­میر ایجاد شده در موریانه­ ی M. diversus، در اثر کاربرد تیمار ایمیداکلوپرید و یا قارچ به تنهایی و کاربرد تیمار مخلوط غلظت­ های زیرکشنده ­ی ایمیداکلوپرید و قارچ، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در تیمارهای هم­زمان در مقایسه با تیمارهای غیر مخلوط به­ طور­معنی­ داری مرگ­و­میر بیشتری مشاهده شد که می ­تواند نشان دهنده­ ی اثرات هم­ افزایی احتمالی آن ­باشد.

لینک کمکی