مقاله مقايسه‏ شاخص توليد کفشدوزک‏ هاي Hippodamia variegata و Coccinella septempunctata با تغذيه از شته‏ ي‏ گندم، شته‏ ي‏ مومي کلم و شته‏ ي‏ جاليز در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه‏ شاخص توليد کفشدوزک‏ هاي Hippodamia variegata و Coccinella septempunctata با تغذيه از شته‏ ي‏ گندم، شته‏ ي‏ مومي کلم و شته‏ ي‏ جاليز در شرايط آزمايشگاهي :
تعداد صفحات :12

یک پارامتر مفید برای به دست آوردن تاثیر هم‏زمان رژیم غذایی و دما، شاخص تولید (Product Index (PI است. بنابراین برای تعیین بهترین شرایط برای پرورش انبوه کفشدوزک‏ های Hippodamia variegata ‏‏ و Coccinella septempunctata از نظر نوع طعمه و دما، شاخص تولید با سه طعمه، شته‏ ی گندم Schizaphis graminum، شته‏ی مومی کلم Brevicoryne brassicae و شته‏ ی جالیز Aphis gossypii محاسبه شد. هر کدام از تیمارهای رژیم غذایی در دو دمای 26 و 30 درجه‏ سانتی‏گراد و دوره نوری 16:8 (تاریکی: روشنایی) و رطوبت نسبی 5±65 درصد مطالعه شدند. تعداد سنین لاروی در هر شش تیمار (دو دما و سه طعمه) 20 عدد لارو سن یک کفشدوزک بود که هر یک در ظرف پتری، با ابعاد 10×60 میلی‏متر قرار داده شد و با شته ‏‏های (پوره­ های سن سوم) به دست آمده از گیاهان میزبان به طور روزانه تغذیه شدند. حشرات بالغ پرورش یافته در هر تیمار وزن شدند و با استفاده از فرمول که در آن PIdt: شاخص تولید بر اساس رژیم غذایی و دما، WT: وزن حشرات کامل بر حسب میلی‏ گرم (mg)،T: دوره زمانی رشد ونمو لاروی (روز)، S: درصد بقا، شاخص تولید محاسبه شد. طول دوره لاروی در تیمارهای ذکر شده اختلاف معنی‏ داری در کفشدوزک H.variegata نشان می‏ دهد در حالی که در کفشدوزک هفت‏ نقطه‏ ای تیمارهای طعمه اختلاف معنی‏ دار داشتند و در تیمار دما فقط در تیمار شته‏ ی جالیز در دماهای مختلف اختلاف معنی‏دار را نشان دادند. وزن حشرات بالغ H. variegata به جز در یک مورد (تیمار شته ‏ی مومی کلم) در سایر موارد با هم اختلاف معنی‏ داری نشان دادند و در کفشدوزک هفت‏ نقطه‏ ای تمامی تیمارها اختلاف معنی ‏داری داشتند. کوتاه ­ترین دوره لاروی در دو کفشدوزک در دمای 30 درجه‏ ی سانتی‏گراد و هنگام تغذیه با شته‏ ی جالیز و طولانی ‏ترین دوره لاروی هنگام تغذیه با شته‏ ی مومی کلم و در دمای 26 درجه‏ ی‏ سانتی‏گراد حاصل شد. بالاترین شاخص تولید در کفشدوزک‏ های H. variegata و C. septempunctata به ترتیب به میزان 03/41 و 12/43 هنگام تغذیه از شته‏ ی جالیز در دمای 30 درجه‏ ی سانتی‏گراد و پایین ‏ترین شاخص تولید به ترتیب به مقدار 01/12 و 31/17 در دمای 26 درجه ‏ی سانتی‏گراد و هنگام تغذیه از شته ‏ی مومی کلم بود.

لینک کمکی