مقاله ويژگي‎هاي زيستي شب‌پره‌ي برگ‌خوار دو نواري (Streblote siva (Lefebvre روي دو گياه ميزبان در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ويژگي‎هاي زيستي شب‌پره‌ي برگ‌خوار دو نواري (Streblote siva (Lefebvre روي دو گياه ميزبان در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

شب‎پره‎ی برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae، در حال حاضر یکی از آفات مهم درختان کُنوکارپوس (Conocarpus erectus L.)، کُنار (Ziziphus spina-christi (L.) Willd.) و آکاسیا (Acacia ampliceps Maslin) در استان‎های بوشهر، خوزستان و هرمزگان می‌باشد. پارامترهای جدول زندگی سنی- مرحله‏ ای دو جنسی آفت مزبور روی برگ کُنوکارپوس و کُنار در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ‏ی نوری 12 ساعت روشنایی: 12 ساعت تاریکی و با استفاده از نرم‌افزار (TWOSEX-MSChart (2016 محاسبه شد. نتایج نشان داد که شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری مراحل رشد و نمو خود را روی هر دو گیاه میزبان کامل می‌کند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) این حشره روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 081/0 و 068/0 بر روز به دست آمد. نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) نشان داد که جمعیت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب در هر روز نسبت به روز قبل 08/1 و 06/1 برابر شده است. میانگین زمان یک نسل (T) این آفت روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 24/56 و 74/62 روز به دست آمد و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود. نرخ خالص تولیدمثل (R0) روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 83/94 و 91/62 نتاج به دست آمد. با توجه به نتایج حاضر به نظر می‎رسد که کُنوکارپوس میزبان گیاهی مناسب‌تری برای این آفت باشد.

لینک کمکی