مقاله تخمين بار شکست و تغيير مکان متناظر با آن در اعضاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي دوره اي با استفاده از مدل ميله و بست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تخمين بار شکست و تغيير مکان متناظر با آن در اعضاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي دوره اي با استفاده از مدل ميله و بست :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

مدل میله و بستیک روش تحلیلی به منظور پیش بینی مقاومت اعضای بتن آرمه دارای نواحی ناپیوسته هندسی و یا استاتیکی است. این روش بر اساس مسیر بار، خرپایی متناظر با عضو سازه ای را تحلیل و طراحی می کند. اگرچه مدل میله و بست برای پیش بینی رفتار اعضای تحت اثر بارهای یکنواخت پیشنهاد شده است، اما استفاده از آن برای اعضای تحت اثر بارهای دوره ای نیازمند به مطالعه بیشتری است. تاکید مطالعهپیش رو بر تخمین بار شکست و تغییرمکان متناظر با این بار می باشد. به این منظور از 44 عضو سازه ای دارای نواحی ناپیوسته شامل تیرهای عمیق، دیوارهای برشی کوتاه و ستون های کوتاه تحت اثر بارهای دوره ای که رفتار آنها توسط سایر محققین بطور تجربی مطالعه شده اند انتخاب شده؛ سپس مدل خرپایی و مدل اجزاء محدود سه بعدی آنها در نرم افزار آباکوس تحلیل می شوند . نتایج تحلیلی بدست آمده از مدل خرپایی در مقایسه با نتایج تجربی نمونه های مورد مطالعه نشان دهنده همبستگی مناسب بار شکست و تغییر مکان متناظر با آنها می باشد.

لینک کمکی