مقاله بررسي اثر عمل آوري داخلي بوسيله ماسه سبک اسکوريا بر جمع شدگي خودزا، خصوصيات مقاومتي و انتقالي ملات هاي سيماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر عمل آوري داخلي بوسيله ماسه سبک اسکوريا بر جمع شدگي خودزا، خصوصيات مقاومتي و انتقالي ملات هاي سيماني :
تعداد صفحات : 14

در این مقاله اثر ماسه سبک اسکوریای از پیشاشباع شده بر جمعشدگی خودزا و خصوصیات مقاومتی و انتقالی ملاتهای سیمانی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفتهاست. ملاتهای سیمانی مختلف با نسبت آب به سیمان ثابت 34/0 و جایگزینی ماسه معمولی توسط ماسه سبک اسکوریا بهصورت حجمی با دانه‌بندی ثابت در پنج‌درصد جایگزینی 0، 10، 50،20 و 100 تهیه شدهاند. آزمایشهای مربوط به جمعشدگی خودزا، مقاومتهای فشاری و خمشی، کارائی، سرعت پالسی، درصد جذب آب و جذب آب کاپیلاره (آهنگ جذب آب) در تمامی نمونههای ملات انجامگرفت. درنهایت با ارزیابی نتایج مشخص گردید که بکارگیری ماسه سبک اسکوریای از پیشاشباعشده در ملات سیمانی بهعنوان ماده عامل عملآوری داخلی، می‌تواند بهطور موفقیتآمیزی منجر به کنترل جمعشدگی خودزا گردد اما در عین حال آثار معکوسی بر دیگر ویژگیهای ملات (خصوصیات مقاومتی و انتقالی) دارد که بایستی حتما مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد که کاربرد بهینه و بهاندازه ماسه سبک اسکوریا میتواند منجر به بهبود تمامی ویژگیهای ملات و بتن گردد.

لینک کمکی