مقاله اثرمقادير مختلف عصاره هيدروالکلي برگ توت سفيد (Morus alba L.) بر پاسخهاي ايمني، پراکسيداسيون چربي سرم و گوشت جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرمقادير مختلف عصاره هيدروالکلي برگ توت سفيد (Morus alba L.) بر پاسخهاي ايمني، پراکسيداسيون چربي سرم و گوشت جوجه‌هاي گوشتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

این آزمایش برای تعیین اثر عصاره هیدروالکلی برگ توت بر پاسخ­های ایمنی و پراکسیداسیون چربی با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه­ها به پنج گروه و هر گروه به 4 دسته 10 قطعه­ای تقسیم شدند. مقادیر صفر، 2، 4، 6 و 8 درصد عصاره هیدروالکلی برگ توت در دو دوره سه روزه (روزهای 14 تا 17 و 21 تا 24) به جیره تیمارها اضافه شد. در روز 16، به منظور بررسی پاسخ­های ایمنی سلولی از تزریق داخل پوستی فیتوهماگلوتنین استفاده شد. در روزهای 16 و 23 مقدار 1/0 میلی لیتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن IgG و IgM ضد­SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 19و 26 تعیین شد. غلظت مالون دی­آلدئید سرم (روزهای 29 و 42) و عضله ران (روز 42) خام و پخته بعد از ذبح پرنده و ذخیره­سازی (6 ماه) در دمای 20- درجه سلسیوس اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد تیتر پادتن IgG تیمار 8 درصد عصاره برگ توت (7/5) در روز 26 بیشتر از شاهد (1/4) بود (05/0>P). در روز 42، غلظت مالون دی­آلدئید سرم (میلی­لیتر/ نانو مول) تیمار 8 درصد عصار برگ توت (6/7) کمتر از شاهد (8/7) بود (05/0>P). غلظت مالون دی­آلدئید گوشت خام (گرم/ نانومول) تیمار 8 (3)، 6 (1/3) و 4 درصد عصار برگ توت (5/3) کمتر از شاهد (7/4) بود (05/0>P). بنابراین افزودن کوتاه مدت عصاره برگ توت به جیره سبب بهبود پاسخ­ ایمنی هومورال و کیفیت لاشه جوجه­های گوشتی می­شود.

لینک کمکی