مقاله اثر سطوح مختلف انرژي متابوليسمي و آنزيم بتاماناناز بر کيفيت تخم مرغ و عملکرد مرغ هاي تخمگذار تغذيه شده با جيره بر پايه ذرت-جو-کنجاله سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سطوح مختلف انرژي متابوليسمي و آنزيم بتاماناناز بر کيفيت تخم مرغ و عملکرد مرغ هاي تخمگذار تغذيه شده با جيره بر پايه ذرت-جو-کنجاله سويا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و آنزیم بتاماناناز در جیره بر پایه ذرت-جو-کنجاله سویا بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم­مرغ، از تعداد 216 قطعه مرغ تخمگذار سویه هایلاین (سن 57 هفتگی) به مدت 8 هفته استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به­صورت فاکتوریل 2×2 با 9 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 2 سطح انرژی (2850 و2750 کیلوکالری در کیلوگرم) و 2 سطح آنزیم بتاماناناز (باآنزیم و بدون آنزیم) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تیمار با انرژی بالا (2850 کیلوکالری در کیلوگرم) در مقایسه با تیمار کم انرژی (2750 کیلوکالری در کیلوگرم) سبب کاهش مصرف خوراک (9/3±6/95 در مقابل 0/2±9/97 گرم؛ 038/0P=) و افزایش شاخص رنگ زرده تخم­مرغ (6/0±7/5 در مقابل 7/0±1/5؛ 044/0P=) شد. سایر صفات تولیدی و صفات کیفی تخم­مرغ تحت تأثیر سطوح انرژی جیره قرار نگرفت. اگرچه اثر آنزیم بتاماناناز بر فراسنجه­های تولیدی و صفات کیفی تخم­مرغ معنی­دار نبود، تمایل به کاهش درصد تخم­مرغ­های شکسته (072/0P=) و بهبود ضخامت پوسته (086/0P=) با افزودن آنزیم بتاماناناز وجود داشت. همچنین اثرات متقابل بین انرژی و آنزیم روی ضخامت پوسته در کل دوره مشاهده شد؛ بطوریکه جیره کم انرژی همراه با آنزیم به­طور معنی­داری ضخامت پوسته را نسبت به جیره کم انرژی بدون آنزیم بهبود دادند (049/0P=). با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از آنزیم بتاماناناز برای بهبود خصوصیات کیفی پوسته در جیره­های کم انرژی بر پایه ذرت-جو- سویا توصیه می­شود.

لینک کمکی