مقاله اثر کنجاله سوياي فرايند شده با زايلوز بر عملکرد گاو‌هاي شيري در اوايل دوره شيردهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کنجاله سوياي فرايند شده با زايلوز بر عملکرد گاو‌هاي شيري در اوايل دوره شيردهي :
تعداد صفحات :21

تعداد 8 راس گاو هلشتاین (4 راس زایش اول و 4 راس زایش سوم) در یک طرح مربع لاتین 4×4 با 4 دوره‌ آزمایشی 21 روزه به منظور تعیین ارزش کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز به عنوان مکمل پروتئین غیرقابل تجزیه در جیره‌های براساس جو برای گاوهای شیری استفاده شدند. جیره‌ها حاوی صفر، 5/4، 9 و 7/13 درصد کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز بودند. تولید شیر، شیر تصحیح شده براساس 4 درصد چربی، انرژی شیر، مقدار چربی، پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد شیر توسط تغذیه کنجاله سویا فراینده شده با زایلوز افزایش یافت. درصد چربی، پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد شیر در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نداشت. مصرف ماده خشک، پروتئین خام و انرژی، گلوکز، آلبومین و کل پروتئین خون و pHشکمبه، مدفوع و ادرار و تغییرات وزن بدن تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. بازده خوراک، پروتئین خام و انرژی توسط تیمارها به وسیله جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز بهبود یافت(05/0>P) اما تحت تاًثیر تعداد زایش قرار نگرفت. افزایش نسبت کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز در جیره‌ها، نیتروژن اوره‌ای خون را کاهش داد. نتایج این آزمایش نشان داد افزایش نسبت کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز در جیره‌های بر اساس جو توان تولید شیر گاوهای شیری را در اوایل دوره شیردهی افزایش می‌دهد.

لینک کمکی