مقاله اثر افزودني‏هاي مختلف بر تجزيه پذيري ماده خشک سيلاژ خردل علوفه اي (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر افزودني‏هاي مختلف بر تجزيه پذيري ماده خشک سيلاژ خردل علوفه اي (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژيک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر جهت بررسی میزان تجزیه­پذیری گیاه خردل علوفه­ای (Brassica juncea)در مراحل مختلف رشد و اثر ملاس و اوره بر کیفیت و تجزیه­پذیری ماده خشک سیلاژ آن، انجام شد.در مرحله اول، ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک و پروتئین خام در سه مرحله رشد فنولوژیک گیاه (رویشی، گلدهی و خمیری شدن دانه) اندازه­گیری شد. سپس 5/1 کیلو­گرم از گیاه در هر مرحله رشد، به قطعات 3 تا 5 سانتی­متری خرد و با ملاس و اوره مخلوط و در کیسه­های پلاستیکی سیلو شد. تیمار­های اعمال شده در هر مرحله بر سیلاژ­ها، شاهد، 5 درصد ملاس، 5/0 درصد اوره، 10 درصد ملاس، 1/0 درصد اوره و 5 درصد ملاس به­علاوه 5/0 درصد اوره در نظر گرفته شد. سیلاژ­ها به­ مدت 45 روز در دمای اتاق نگهداری شدند. پس از آن ماده خشک سیلاژ­ها تعیین شد و مورد ارزشیابی ظاهری قرار گرفت و pH و دما اندازه­گیری شد. در مرحله دوم فراسنجه­های تجزیه­پذیری ماده خشک گیاه و سیلاژ خردل با استفاده از روش کیسه­های نایلونی تعیین شد.با نمو گیاه، ماده خشک گیاه خردل علوفه­ای به­طور معنی­داری افزایش و پروتئین خام کاهش داشت. نتایج ارزشیابی ظاهری سیلاژ­ها به ­وسیله نمره­گذاری نشان داد که سطوح مختلف ملاس سیلاژ­هایی با کیفیت بسیار خوب و خوب ایجاد کردند. در طی سیلو کردن، ماده خشک به­طور معنی­داری کاهش یافت (05/0P) و در سیلاژ­های عمل­آوری شده با ملاس، ماده خشک به­طور معنی­داری بیشتر از سایر سیلاژ­ها بود (05/0P). در سیلاژ­های تهیه شده، pH به­وسیله ملاس، کاهش و با افزودن اوره، افزایش یافت. پایداری هوازی سیلاژ­های مراحل رویشی و گلدهی به­طور معنی­داری بیشتر از مرحله خمیری شدن دانه بود (05/0P). در هر سه مرحله­ رویشی، گلدهی و خمیری شدن دانه، بیشترین میزان درصد ناپدیدی ماده خشک، بخش سریع تجزیه، پتانسیل تجزیه­پذیری و تجزیه­پذیری موثر مربوط به سیلاژ­های عمل­آوری شده با ملاس بوده و بیشترین میزان بخش کند تجزیه مربوط به سیلاژ بدون افزودنی بود.

لینک کمکی