مقاله اثر عصاره ي کاسني و اولتيميت اسيد بر عملکرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر عصاره ي کاسني و اولتيميت اسيد بر عملکرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي :
تعداد صفحات :17

در این آزمایش از 330 قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده با نسبت 50:50) یک روزه سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 3 با سه سطح اسید اولتیمیت (0، 25/0 و 5/0 میلی لیتر در یک لیتر آب) و دو سطح عصاره کاسنی (0 و 2 میلی لیتر در یک لیتر آب)، در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 11 جوجه در هر تکرار استفاده شد. خوراک مصرفی و افزایش وزن در پایان دوره آزمایش (روز 42) اندازه­گیری و با استفاده از اطلاعات بدست آمده، ضرایب تبدیل غذایی محاسبه شد. ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال جوجه ها از طریق تزریق SRBC و تعیین سطوح آنتی بادی­ها علیه SRBC با روش هماگلوتیناسیون انجام شد. در پایان دوره از هر تکرار 2 جوجه (نزدیک به میانگین تکرار) انتخاب و پس از کشتار، ویژگی­های لاشه آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان دهنده اثرات منفی استفاده از اسید آلی روی خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه بود (05/0P<). استفاده از عصاره کاسنی باعث بهبود افزایش وزن روزانه و اوزان نسبی لاشه، سینه و ران در مقایسه با تیمار بدون افزودنی شد (05/0P<). ضرایب تبدیل غذایی از اثرات اصلی اسید و کاسنی و اثرات متقابل این دو عامل تاثیر نپذیرفت. اثرات اصلی اسید و عصاره کاسنی و همچنین اثرات متقابل آنها روی سیستم ایمنی در مقایسه با تیمار بدون افزودنی، مثبت و معنی­دار بود (05/0P<). در نتیجه استفاده از عصاره کاسنی در آب آشامیدنی جوجه­های گوشتی به عنوان یک ترکیب محرک رشد پیشنهاد می­شود.

لینک کمکی