مقاله اثر سطوح مختلف جايگزيني دانه سوياي اکسترود شده به جاي کنجاله سويا و سطوح مختلف ويتامين E برشاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه‌هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سطوح مختلف جايگزيني دانه سوياي اکسترود شده به جاي کنجاله سويا و سطوح مختلف ويتامين E برشاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه‌هاي گوشتي :
تعداد صفحات :18

مطالعه‌ای به‌منظور بررسی اثر جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامینE ، بر شاخص تولید و صفات اقتصادی جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب به 24 گروه 11 قطعه‌ای تقسیم شدند. تحقیق به‌صورت آزمایش فاکتوریل 2×4 با هشت تیمار و سه تکرار درقالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح جایگزینی دانه اکسترود شده سویا (صفر، 25، 50 و 75 درصد) با کنجاله سویا و دو سطح ویتامین E(42 و 75 واحد بین‌المللی درکیلوگرم جیره) بودند. نتایج نشان داد که جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا بر شاخص تولید اثر معنی‌داری نداشت (05/0>P). سطوح توصیه شده ویتامین E بطور معنی‌داری باعث بهبود شاخص تولید در 28 روزگی شد (05/0>P). اثرات متقابل سطوح جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و سطح مکمل ویتامین E، بر هزینه خوراک مصرفی در سن 28 روزگی معنی‌دار بود (05/0>P). همچنین اثرات متقابل بین تیمارها بر هزینه خوراک به اضافه وزن دوره‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نشان داد (05/0>P). به‌طوری­که افزیش سطوح هریک از آنها باعث افزایش در هزینه‌ها شد. همچنین اثر متقابل بین تیمارها بر سود ناخالص اقتصادی در42 روزگی معنی‌دار بود (05/0>P) و افزایش در سود ناخالص اقتصادی مشاهده شد. می‌توان گفت که سطوح جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا در سطح بالاتر ویتامین E جیره تأثیر نامطلوبی بر وضعیت اقتصادی و شاخص تولید جوجه‌های گوشتی ندارد.

لینک کمکی