مقاله کاربرد توزيع هاي احتمال براي برازش طبقات تاج پوشش درختان بلوط ايراني مطالعه موردي: جنگل هاي دالاب ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد توزيع هاي احتمال براي برازش طبقات تاج پوشش درختان بلوط ايراني مطالعه موردي: جنگل هاي دالاب ايلام :
تعداد صفحات :16

تعیین الگوی برازش درختان در طبقات مختلف تاج­ پوشش جنگل­های زاگرس، در مراحل زمانی مختلف، نشان‌دهنده وضعیت کلی این جنگل­ ها ازنظر سیر تخریب و روند توالی بوم­ سامانه است. هدف این پژوهش بررسی توزیع احتمال طبقات مختلف تاج­ پوشش درختان بلوط ایرانی در جنگل­ های دالاب ایلام است. بدین منظور 37 خط­ نمونه با طول ثابت به‌ صورت منظم تصادفی در سطح 2/37 هکتار آماربرداری شد. درمجموع تاج­ پوشش 209 اصله درخت اندازه­ گیری شد. توابع توزیع احتمال مورد بررسی نمایی، گاما، نرمال و لگ ­نرمال است. مشخصه­ های هر یک از توابع با استفاده از روش بیشینه درست­ نمایی برآورد شد. مقایسه توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال بدست‌آمده از توابع، به ­وسیله آزمون­ های کولموگروف- اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ انجام شد. نتایج آزمون­ های کولموگروف- اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ و همچنین نمودارهای احتمال- احتمال توزیع­ های بررسی‌ شده برای درختان بلوط ایرانی نشان داد که توزیع­ نرمال به ­عنوان بهترین توزیع­ احتمال برای مدل­سازی طبقات مختلف تاج­ پوشش درختان بلوط است.

لینک کمکی