مقاله اثر جاده هاي جنگلي بر تنوع گونه هاي گياهي، ماده آلي و ميزان کربن آلي (مطالعه موردي: جنگل خيرود نوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر جاده هاي جنگلي بر تنوع گونه هاي گياهي، ماده آلي و ميزان کربن آلي (مطالعه موردي: جنگل خيرود نوشهر) :
تعداد صفحات :26

جاده ها تأثیرات مثبت و منفی قابل توجهی بر محیط اطراف خود دارند که این تأثیرات در قالب علم بوم شناسی جاده بررسی می‌شود. در این پژوهش تأثیر جاده روی تنوع گونه های گیاهی، میزان ماده آلی و کربن آلی بررسی شد. اندازه گیری‌ها در 10 نقطه با فاصله 100 متر از یکدیگر در طول جاده در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود انجام گرفت. در هر نقطه در سمت ترانشه خاکبرداری و ترانشه خاکریزی خط نمونه 100متری عمود بر محور جاده پیاده شد و در طول هر خط نمونه 10 قطعه نمونه 10×10متر برای بررسی گونه های درختی، 10زیر قطعه نمونه 2×2 متر برای بررسی گونه های علفی و 10 زیر قطعه نمونه 5/0 × 5/0 متر برای نمونه های لاشبرگ پیاده شد. بر اساس نتایج بدست ‌آمده جاده جنگلی خیرود از نظر آماری تأثیر معنی داری بر تنوع گونه های گیاهی، میزان ماده آلی و کربن آلی نداشت. تنها بین دو دامنه خاکبرداری و خاکریزی در برخی فواصل تفاوت تنوع گونه های درختی، میزان ماده آلی و کربن آلی از نظر آماری معنی دار بود. این نتایج بیانگر این مطلب است که جاده مورد مطالعه به ­دلیل محدود بودن ترافیک، عرض کم، طراحی و ساخت همخوان با طبیعت که توسط کارشناسان جنگل صورت گرفته و از خاکبرداری و خاکریزی‌های بی مورد اجتناب شده است اثر بوم شناختی کمتری نسبت به جاده های مطالعه شده در پژوهش های قبلی داشته است و پدیده جزیره ای شدن در این جاده آن چنان قابل توجه نیست.

لینک کمکی