مقاله ضريب تاج بارش مستقيم و ظرفيت نگهداري تاج پوشش توده دست کاشت پيسه آ در کلاردشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضريب تاج بارش مستقيم و ظرفيت نگهداري تاج پوشش توده دست کاشت پيسه آ در کلاردشت :
تعداد صفحات :24

مطالعه حاضر با هدف برآورد میزان ظرفیت نگهداری تاج ­پوشش (S)، نرخ تبخیر به‌شدت بارندگی و ضریب تاج بارش مستقیم (p) با استفاده از روش­ های رگرسیونی در توده پیسه ­آ (Picea abies) واقع در کلاردشت مازندران، با اقلیم نیمه مرطوب انجام شد. میزان بارندگی (GR) در هر رخداد توسط چهار باران­ سنج در نزدیک ­ترین محیط باز و تاج­بارش (TF) توسط 20 باران­سنج که بر اساس طرح تصادفی در زیر تاج­پوشش توده نصب شده بودند، اندازه­گیری شد. باران­ربایی (I) از تفاوت تاج­بارش و بارندگی در هر بارش بدست آمد. در مجموع 21 رخداد بارندگی با عمق تجمعی 1/380 میلی­ متر ثبت و مقادیر تاج ­بارش تجمعی و درصد تاج‌ بارش %(TF:GR) به ­ترتیب 8/48 درصد و 6/39 درصد برآورد شدند. بین باران­ ربایی و بارندگی همبستگی مثبت و معنی ­دار (85/0 = 2R) و بین درصد تاج ­بارش %(TF:GR) و بارندگی همبستگی لگاریتمی (43/0 = 2R) مشاهده شد. مقدار ضریب تاج ­بارش مستقیم، 34/0 و مقدار متوسط ظرفیت نگهداری تاج ­پوشش، 15/2 میلی­ متر و ضریب نیز 43/0 محاسبه شد. با آگاهی از مقدار ضریب تاج­ بارش مستقیم و ظرفیت نگهداری تاج­ پوشش، می ­توان تیمارهای جنگل­ شناسی مناسب در هر توده را با توجه به رژیم بارندگی غالب آن اقلیم، اعمال کرد.

لینک کمکی