مقاله ميزان کوبيدگي خاک در اثر تردد تراکتور چرخ زنجيري زتور در دو جهت چوبکشي (مطالعه موردي: جنگل سوردار واتاشان در شهرستان نور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ميزان کوبيدگي خاک در اثر تردد تراکتور چرخ زنجيري زتور در دو جهت چوبکشي (مطالعه موردي: جنگل سوردار واتاشان در شهرستان نور) :
تعداد صفحات :24

بهره ­برداری همواره با اثرات تخریبی به بوم­ سامانه جنگلی از جمله تغییر در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و خسارت به تجدید حیات طبیعی و درختان باقیمانده همراه است. در این پژوهش میزان کوبیدگی خاک بر روی مسیرهای چوبکشی با اسکیدر چرخ زنجیری زتور با اندازه ­گیری وزن مخصوص ظاهری، درصد رطوبت و مجموع درصد پوکی خاک در دو جهت چوبکشی و در سه سطح تردد بررسی شده است. نمونه­ های خاک با استفاده از روش نمونه ­برداری با سیلندر (طول سیلندر 10 سانتی­ متر و قطر داخلی 5 سانتی­ متر) از عمق 10-0 سانتی­ متری خاک برداشت شده است. نتایج نشان داده است که با افزایش تعداد تردد اسکیدر بر روی مسیر چوبکشی میزان کوبیدگی خاک به‌طور معنی­ داری افزایش یافته است و بیشترین میزان کوبیدگی خاک در 2 تردد اولیه اسکیدر رخ داده است. همچنین میزان کوبیدگی خاک در جهت رو به بالا بیشتر از جهت رو به پایین است. بنابراین تا حد ممکن چوبکشی باید در جهت رو به پایین انجام شود و دپو در قسمت پایین هر پارسل احداث شود.

لینک کمکی