مقاله ساختار و تنوع گونه هاي چوبي در پارک شهري شريعتي شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساختار و تنوع گونه هاي چوبي در پارک شهري شريعتي شهرستان خرم آباد :
تعداد صفحات :18

در این مطالعه ساختار و تنوع گونه ­های چوبی در پارک شریعتی واقع در شهرستان خرم ­آباد مورد ارزیابی قرار گرفت. با روش آماربرداری به‌ صورت منظم تصادفی 30 قطعه نمونه انتخاب و در هر قطعه نمونه نوع گونه­ های چوبی، تعداد، قطر برابر سینه تمام درختان، ارتفاع تمام درختان و درختچه ­ها و نیز قطر بزرگ و کوچک تاج تمام درختان و درختچه­ ها اندازه ­گیری شد. شاخص­ های یکنواختی سیمپسون و تنوع گونه ­ای سیمپسون و شانون­-­وینر، هیل و بریلوئین برای بررسی تنوع گونه‌های چوبی در این پارک بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که در پارک شریعتی میانگین تنوع شانون (886/0)، سیمپسون (469/0)، هیل (729/1) و بریلوئین (591/0)، همچنین میانگین شاخص یکنواختی سیمپسون (746/0) و میانگین غنای گونه­ ای (36/2) است. به‌ منظور تشریح مشخصات ساختاری پارامترهای منحنی ارتفاع، منحنی پراکنش قطری همچنین متوسط قطر و ارتفاع، متوسط سطح مقطع درختان به ترتیب 74/21 سانتی­ متر، 14/10 متر و 352/403 سانتی ­متر مربع در هکتار بدست آمدند. با توجه به نتایج بدست آمده پارک شهری شریعتی از تنوع و غنای گونه ­ای کمی برخوردار است.

لینک کمکی