مقاله تاثير شدت هاي مختلف فعاليت ورزشي مقاومتي دايره اي بر ميزان اشتها در مردان و زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير شدت هاي مختلف فعاليت ورزشي مقاومتي دايره اي بر ميزان اشتها در مردان و زنان :
تعداد صفحات :24

چکیده هدف: در تحقیقات گذشته مشخص شده‌است که عوامل زیادی بر اشتها تاثیرگذارند. تمرینات ورزشی یکی از عواملی است که روی اشتها و به دنبال آن بر میزان انرژی دریافتی تاثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای با شدت های سبک، متوسط و سنگین بر میزان اشتها می باشد. روش پژوهش: 8 مرد و 8 زن سالم به صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند. فعالیت ورزشی با سه شدت سبک (30 تا 40 درصد 1RM)، متوسط (50 تا 60 درصد 1RM) و سنگین (80 تا 90 درصد 1RM) و در 6 حرکت پرس سینه، زیربغل، سرشانه، اسکات پا، پشت پا و ساق پا (در مدت90 دقیقه) انجام شد. اشتهای افراد پیش از فعالیت ورزشی، بلافاصله، 3 و سپس 6 ساعت پس از فعالیت ورزشی با مقیاس اندازه گیری آنالوگ بصری (VAS) ارزیابی شد. جهت تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون t استفاده شد. سطح معنی داری (05/0P

لینک کمکی