مقاله اثر تلفيق تيمار زيستي بذر و کود شيميايي بر عملکرد و جذب عناصر غذايي شلغم علوفه‌اي (Brassica rapa L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تلفيق تيمار زيستي بذر و کود شيميايي بر عملکرد و جذب عناصر غذايي شلغم علوفه‌اي (Brassica rapa L.) :
تعداد صفحات :24

به منظور بررسی تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ­ای، آزمایشی در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو سال زراعی 1389 و 1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل(1) شاهد (بدون کود و بدون تلقیح)، (2) کود کامل شیمیایی و بدون تلقیح، (3) تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ بدون کود شیمیایی نیتروژن، (4) تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ 100 درصد کود شیمیایی نیتروژن، (5) تلقیح با سودوموناس فلورسنس سویه 41+ بدون کود شیمیایی فسفر، (6) تلقیح با سودوموناس فلورسنس سویه 41 + 100 درصد کود شیمیایی فسفر، (7) تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ سودوموناس فلورسنس سویه 41+ بدون کود شیمیایی نیتروژن و فسفر، (8) تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ سودوموناس فلورسنس سویه 41+ 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر، (9) تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ سودوموناس فلورسنس سویه 41+ 100 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بودند. ویژگی های مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، میزان عناصر (فسفر و نیتروژن) در بافت گیاه، وزن خشک برگ و غده و عملکرد علوفه تر و خشک بودند. نتایج نشان داد که تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی اثر معنی داری بر ویژگی های مورد مطالعه داشت. همچنین اثر این تلفیق بر درصد نیتروژن، فسفر و عملکرد علوفه خشک معنی دار بود. تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ سودوموناس فلورسنس سویه 41 به همراه سطح کودی 50 درصد و100 درصد باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه شد. درصد فسفر و نیتروژن بافت گیاهی در تیمارهای تلفیقی نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان داد که مدیریت تلفیقی کود نقش به­سزایی در افزایش عملکرد کمی و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ای دارد و تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم سویه 12+ سودوموناس فلورسنس سویه 41 و 50 درصد کود شیمیایی مناسب ترین روش کوددهی شلغم علوفه ای می باشد.

لینک کمکی