مقاله تأثير پوشش دار کردن بذر با باکتري هاي محرک رشد و عناصر ريزمغذي بر شاخص هاي جوانه زني ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير پوشش دار کردن بذر با باکتري هاي محرک رشد و عناصر ريزمغذي بر شاخص هاي جوانه زني ذرت :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

این آزمایش به منظور بررسی اثر پوششدار کردن بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر خصوصیات جوانهزنی ذرت رقم NS640، به اجرا درآمد. آزمایش در قالب طرح کاملأ تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در مرداد ماه 1393 انجام شد. تیمارهای به کاربرده شده در این آزمایش شامل: بذر بدون پوشش، بذر پوششدار بدون باکتری و بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با عناصر ریزمغذی (روی، مولیبدن، بر، مس، آهن و منگنز) و بدون باکتری، پوشش بذر با باکتری سودوموناس و بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با باکتری سودوموناس و عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با باکتری ازتوباکتر و بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با باکتری ازتوباکتر و عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با مخلوطی از باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر بدون عناصر ریزمغذی، پوشش بذر با مخلوطی از باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر و عناصر ریزمغذی می­باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش بذر با مخلوطی از باکتری­های سودوموناس و ازتوباکتر و عناصر ریزمغذی و پوشش بذر با باکتری سودوموناس و عناصر ریزمغذی در اکثر صفات (درصد جوانهزنی، طول ریشهچه و ساقهچه، وزن تر ریشهچه و ساقهچه، یکنواختی جوانهزنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز) بهترین تأثیر گذاری را در بین تیمارهای بهکار برده شده داشتند.

لینک کمکی