مقاله تأثير هورمون‌پرايمينگ و هيدروپرايمينگ بر جوانه‌زني بذر استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير هورمون‌پرايمينگ و هيدروپرايمينگ بر جوانه‌زني بذر استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی تأثیر مدت زمان هورمون­پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر جوانه­زنی بذر استویا در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد تهران در سال 1394 انجام گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از پیش­تیمار بذر با هورمون اسید جیبرلیک و آب مقطر در چهار زمان صفر، 16، 24 و 48 ساعت و تنش شوری در پنج سطح صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 دسی­زیمنس بر متر. صفات درصد و سرعت جوانه­زنی، متوسط زمان جوانه­زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه، سرعت جوانه­زنی روزانه و ارزش جوانه­زنی اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد اثر متقابل شوری در زمان‌های مختلف پرایمینگ با اسید جیبرلیک تأثیر معنی­داری بر درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، متوسط جوانه­زنی روزانه و ارزش جوانه­زنی داشت. بیش­ترین درصد جوانه­زنی در اثر متقابل شوری 5 دسی­زیمنس بر متر در 48 ساعت پرایمینگ بذر با اسید جیبرلیک (16/59 درصد) و بیشترین سرعت جوانه­زنی در شوری 5/2 دسی­زیمنس بر متر در 48 ساعت پرایمینگ با اسید جیبرلیک (24/4 بذر در روز) مشاهده شد. بالاترین سرعت جوانه­ز­نی روزانه در بذوری دیده شده که در شوری صفر دسی­زیمنس بر متر تحت 16 ساعت هیدروپرایمینگ و 24 ساعت هورمون­پرایمینگ قرار گرفته بودند. پرایمینگ بذر استویا با اسید جیبرلیک در مدت زمان 24 و 48 ساعت توانست پارامترهای جوانه­زنی بذر استویا را بهبود بخشد. شوری بیش­تر از 5/2 دسی­زیمنس بر متر نیز باعث افت معنی­دار برخی از پارامترهای جوانه­زنی (درصد و سرعت جوانه­زنی) شد.

لینک کمکی