مقاله بررسي اثر اسيد هيوميک بر جوانه‌زني، رشد گياهچه و رنگيزه‌هاي فتوسنتزي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Forssk)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر اسيد هيوميک بر جوانه‌زني، رشد گياهچه و رنگيزه‌هاي فتوسنتزي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Forssk) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

به­منظور بررسی اثر اسیدهیومیک بر شاخص­های جوانه­زنی و رنگیزه­های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل غلظت­های 0، 15 و 30 گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد اسیدهیومیک بر سرعت جوانه­زنی و شاخص بنیه بذر تاثیر معنی­دار داشت. بیش­ترین و کم­ترین سرعت جوانه­زنی، بیش­ترین و کم­ترین شاخص بنیه بذر به­ترتیب در تیمار 30 گرم در لیتر و شاهد محاسبه گردید. درحالی­که اسید هیومیک بر درصد جوانه­زنی و میانگین زمان جوانه­زنی اثر معنی­دار نداشت. اسیدهیومیک بر طول و وزن خشک ریشه­چه (سطح 1 درصد)، طول و وزن خشک ساقه­چه و ضریب آلومتری (سطح 5 درصد) معنی­دار بود، ولی بر وزن تر ریشه­چه و ساقه­چه اثر معنی­داری نداشت. بیش­ترین و کم­ترین طول ریشه­چه، بیش­ترین و کم­ترین وزن خشک ریشه­چه، بیش­ترین و کم­ترین وزن خشک ساقه­چه به­ترتیب در تیمار 30 گرم در لیتر اسید هیومیک و شاهد به­دست آمد. بیش­ترین طول ساقه­چه مربوط به غلظت 15 گرم در لیتر و کم­ترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. بیش­ترین ضریب آلومتری در تیمار 30 گرم لیتر حاصل شد. بهترین تأثیر بر رنگیزه­های کلروفیلی در تیمار 30 گرم بر لیتر مشاهده شد به­طوری­که بیش­ترین و کم­ترین کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئید به­ترتیب در غلظت 0 و 30 گرم بر لیتر اسید هیومیک مشاهده گردید. به­طور کلی نتایج نشان داد اسیدهیومیک در غلظت 30 گرم بر لیتر بر بهبود کیفیت اسفرزه موثر می­باشد.

لینک کمکی