مقاله اثر پيش‌تيمار اسيد ساليسيليک بر جوانه‌زني بذرهاي خيار و هندوانه تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر پيش‌تيمار اسيد ساليسيليک بر جوانه‌زني بذرهاي خيار و هندوانه تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی می‌باشد که رشد و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به­منظور بررسی اثر شوری و اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذرهای خیار رقم سوپر دومینوس و هندوانه رقم کریمسون سوئیت، دو آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای هر دو آزمایش شامل شوری در چهار سطح صفر، 2، 4 و 6 دسی­زیمنس بر متر، کلرید سدیم و اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 5/0 و 1 میلی‌مولار بود. درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن تر و خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، شاخص بنیه بذر و انرژی جوانه‌زنی بذر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که شوری به­طور معنی­داری جوانه‌زنی و رشد گیاهچه را کاهش داد. کم­ترین درصد جوانه‌زنی در خیار (65/86 درصد) و هندوانه (63/69 درصد) و سرعت جوانه‌زنی در خیار (79/18) و هندوانه (33/10) و شاخص بنیه بذر در خیار (93/17) و هندوانه (59/9) در سطح شوری 6 دسی­زیمنس بر متر مشاهده شد. اسید سالیسیلیک شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای خیار و هندوانه را بهبود بخشید. بیش­ترین درصد جوانه­زنی در تیمار 1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک در شرایط بدون شوری حاصل شد. با توجه به نتایج، می­توان پیش­تیمار بذرهای خیار و هندوانه با غلظت 1 میلی­مولار اسید سالیسیلیک را برای بهبود جوانه‌زنی و سرعت رشد گیاهچه در شرایط شوری توصیه نمود.

لینک کمکی