مقاله تأثير رنگ پوسته بر جوانه‌زني بذر گياه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوري و خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير رنگ پوسته بر جوانه‌زني بذر گياه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوري و خشکي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

به­منظور ارزیابی واکنش خصوصیات جوانه­زنی بذرهای ناجورشکل خردل (سیاه و زرد) به تنش­های شوری و خشکی، دو آزمایش جداگانه به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و هفت تیمار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش­ها شامل فاکتورهای خشکی و شوری هر کدام در هفت سطح (صفر، 2- ، 4- ، 6- ، 8- ، 10- و 12- بار) و رنگ پوسته بذر در دو سطح (سیاه و زرد) بودند. نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی­دار تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه­زنی هر دو بذر (سیاه و زرد) بود. در هر دو بذر (سیاه و زرد) با افزیش میزان تنش شوری و خشکی تمام صفات اندازه­گیری شده کاهش پیدا کرد، اما این کاهش بسته به رنگ پوسته بذر متفاوت بود. مقاومت به تنش درصد جوانه­زنی در بذرهای زرد بالاتر از بذرهای سیاه بود، اما در صفات سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه و بنیه بذر مقاومت بذرهای سیاه بیش­تر از بذرهای زرد بود. به­طورکلی یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که بذرهای سیاه خردل نسبت به بذرهای زرد دارای مقاومت بیش­تری در برابر هر دو تنش خشکی و شوری می­باشند.

لینک کمکی