مقاله مدل‌سازي هيدروتايم جوانه‌‏زني بذر علف‌هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج‌خروس ريشه‌‏قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج‌خروس خوابيده (A. blitoides)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي هيدروتايم جوانه‌‏زني بذر علف‌هاي هرز فالاريس (Phalaris minor)، تاج‌خروس ريشه‌‏قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج‌خروس خوابيده (A. blitoides) :
تعداد صفحات :26

مدل ‌سازی جوانه‏ زنی با استفاده از مدل‏ های هیدروتایم و هیدروترمال تایم به ‏طور گسترده‌ ای انجام می‌ شود. تنوع در زمان جوانه زنی ناشی از تنوع پتانسیل آب پایه بذرهای یک جمعیت است که به طور معمول توسط توزیع نرمال مدل سازی می شود. در این آزمایش، فرض نرمال بودن توزیع پتانسیل آب پایه با جوانه زنی بذر علف های هرز فالاریس (Phalaris minor)، تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج خروس خوابیده (A. blitoides) در محدوده ای از پتانسیل های آب (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0- و 8/0- مگاپاسکال) مورد آزمون قرار گرفت. سه توزیع آماری نرمال، ویبول و گامبل برای نشان دادن تنوع نسبی پتانسیل آب پایه جمعیت های بذری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامت های برآورد شده با مدل هیدروتایم توسعه یافته بر مبنای توزیع ویبول از اطمینان بیشتری نسبت به سایر توزیع ها برخوردار بود (2/322- = AICc برای فالاریس، 8/262- =AICc برای تاج خروس ریشه قرمز و 9/507- =AICc برای تاج خروس خوابیده). مقدار پارامتر شکل نشان داد که توزیع پتانسیل آب پایه هر سه جمعیت بذری چوله به راست است (93/0=λ برای فالاریس، 75/1=λ برای تاج خروس ریشه قرمز و 21/2=λ برای تاج خروس خوابیده). بر مبنای مدل هیدروتایم ویبول، ثابت هیدروتایم و آستانه پتانسیل آب برای شروع جوانه زنی بذر فالاریس به ترتیب 64/106 مگاپاسکال ساعت و 52/1- مگاپاسکال، برای تاج خروس ریشه قرمز به ترتیب 47/20 مگاپاسکال ساعت و 86/0- مگاپاسکال و برای تاج خروس خوابیده به ترتیب 61/76 مگاپاسکال ساعت و 07/1- مگاپاسکال برآورد شد. با توجه به انعطاف‏پذیری توزیع ویبول، این مدل امکان پیش بینی دقیق جوانه زنی و نیز تعیین توزیع پتانسیل آب پایه را فراهم می‏آورد.

لینک کمکی