مقاله تأثير تصفيه‌وش و کرک‌گيري بر جوانه‌زني بذر و بنيه گياهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير تصفيه‌وش و کرک‌گيري بر جوانه‌زني بذر و بنيه گياهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

این تحقیق به­منظور بررسی تأثیر تصفیه­وش و کرک­گیری بر جوانه­زنیبذر و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل، تولید استان گلستان، به­صورت فاکتوریل برپایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تصفیه­وش بذری تولید شده در 2 منطقه انبار الوم و گنبدکاووس(به­ترتیب در غرب و شرق استان) با دستگاه­های جین8 و 16 اره­ای در 2 کارخانه تصفیه­وش در 2 منطقه، تصفیه وش بذری با جین غلتکی دستی و جداسازی تارهای بلند با دست و کرک­گیری بذرها با اسیدسولفوریک بودند.. نتایج نشان داد اثرمتقابل منطقه تولید بذر و تصفیه­وشوکرک­­گیری بر صفات مورد بررسی معنی­دار بود. بذرهای تصفیه شده با جین غلتکی دستی و جین16 اره­ای و کرک­گیری نشده شرق استان، به­ترتیب بالاترین و پائین­ترین درصد گیاهچه­های عادی را داشتند.همچنین بذرهای تصفیه شده با دست و کرک­­گیری نشدهشرق استان، دارای کمترین درصد گیاهچه­های غیرعادی بودند. به­ترتیب کمترین و بیشترین متوسط زمان جوانه­زنی و ضریب سرعت جوانه­زنینیز مربوط به بذرهای با جین غلتکی دستی تصفیه شده و کرک­گیری نشدهغرب استان بودند.بذرهای با جین غلتکی دستی تصفیه شده و کرک­­گیری شده غربو تصفیه شده با جین16 اره­ای کارخانه پنبه پاک­کنی گنبداستانو کرک­­گیری نشده به­ترتیب از بیشترین و کمترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه برخوردار بودند.همچنین بیشترین و کمترین شاخص طولی بنیه گیاهچه به­ترتیب به بذرهای کرک­­گیری شدهتصفیه شده با جین غلتکی دستیشرق استان و بذرهای کرک­­گیری نشده و با جین16 اره­ای کارخانه پنبه پاک­کنی گنبد تصفیه شده همین منطقه تعلق داشت.به­طورکلی براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید، بذرهای تولید شده در شرق استان گلستان از حساسیت کمتری نسبت به کرک­گیری با اسید برخوردار بوده و برای تصفیه وش­های بذری این رقم؛ خصوصاً وش­های بذری تولید در غرب استان گلستان،می­توان از دستگاه جین غلطکی استفاده نمود تا آسیب خسارت مکانیکی پوسته بذر و اثر کرک­گیری با اسید بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه کاهش یابد.

لینک کمکی