مقاله تاثير مگنتوپرايمينگ بر جوانه‌زني گياه دارويي زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تنش اسمزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير مگنتوپرايمينگ بر جوانه‌زني گياه دارويي زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تنش اسمزي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

در تحقیق حاضر تأثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه­زنی و رشد دانه­رست­های گیاه دارویی زوفا از تیره نعناع در شرایط عادی و تنش اسمزی بررسی شده است. نتیجه تنش اسمزی، کم­آبی سلول است. بذرهای پرایم­شده با میدان مغناطیسی (45، 90، 200 و 250 میلی­تسلا) در زمان­های مختلف (5، 10، 20 و 30 دقیقه) در حالت عادی یا تنش اسمزی ناشی از مانیتول (100، 200 و 300 میلی­مولار) برای 10 روز در ظروف پتری اجازه جوانه­زنی و رشد یافتند. در این آزمایش­ها سرعت و درصد جوانه­زنی، طول و وزن خشک ریشه­چه و ساقه­چه ‌دانه­رست­ها و شاخص بنیه بذرها ارزیابی شد. در شرایط بدون تنش، میدان مغناطیسی (200 میلی­تسلا/5 دقیقه) باعث افزایش معنی­دار درصد جوانه­زنی (15+ درصد) و شاخص بنیه بذرهای (42+ درصد) زوفا شد. علاوه بر این، میدان مغناطیسی بر وزن خشک دانه­رست­ها (25 درصد) و طول ریشه­چه (36 درصد) را به­طور معنی­داری افزود. تحت تنش اسمزی، میدان مغناطیسی 14 درصد بر میزان جوانه­زنی زوفا به­نحو معنی­دار افزود. می­توان نتیجه­گیری کرد که در حالت عادی، پرایمینگ بذرهای زوفا با شدت مطلوب میدان مغناطیسی، همگام با افزایش درصد جوانه­زنی و تحریک رشد ریشه­ها می­تواند با استقرار قوی­تر دانه­رست­ها و جذب عمیق­تر آب، رشد گیاهچه­های زوفا را بهبود بخشد. علاوه بر این، میدان مغناطیسی با تحریک جوانه­زنی می­تواند برای رویش این گیاه تحت تنش اسمزی و یا تنش رطوبتی مؤثر باشد.

لینک کمکی