مقاله تاثير تنش شوري ناشي از کلريدسديم بر برخي ويژگي‌هاي رشدي و فعاليت آنزيم‏ هاي آنتي ‏اکسيدان بذر دو اکوتيپ کاسني (Cichorium intybus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تنش شوري ناشي از کلريدسديم بر برخي ويژگي‌هاي رشدي و فعاليت آنزيم‏ هاي آنتي ‏اکسيدان بذر دو اکوتيپ کاسني (Cichorium intybus) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه‏زنی بذر، رشد اولیه و فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium intybus) پژوهشی به­صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه‏ طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبی از پنج سطح مختلف تنش شوری (آب شهر (62/0 به عنوان شاهد)،3 ،6، 9 و 12 دسی‏زیمنس بر متر) از نمک کلرید سدیم و دو اکوتیپ سیاه و سفید کاسنی بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری و افزایش شدت آن درصد و سرعت جوانه‏زنی بذرها را در هر دو اکوتیپ کاهش داد. در هر دو اکوتیپ بیشترین جوانه‏زنی (100 درصد) در محلول آب شهر و3 دسی‏زیمنس بر متر و کمترین جوانه‏زنی (37 درصد) در غلظت 12 دسی‏زیمنس بر متر مشاهده شد. کمترین طول ریشه­چه (2/14 میلی­متر) و کمترین طول ساقه­چه (45/12 میلی­متر) در بذرهایی دیده شد که تحت تیمار شوری 12 دسی­زیمنس بر متر قرار گرفته بودند. تأثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان نشان داد که با افزایش سطح تنش شوری میزان فعالیت آنزیم‏ها افزایش یافت. بیشترین فعالیت این آنزیم، 42/502 در واحد وزن تر مربوط به بذرهای با شوری 12 دسی­زیمنس بر متر­ و­ کمترین فعالیت آن (01/301 در واحد وزن­ تر) در تیمار شاهد مشاهده شد اما در اکوتیپ سیاه، آنزیم پراکسیداز با افزایش غلظت شوری از 9 به 12 دسی‏زیمنس بر متر کاهش یافت. همچنین تحمل به شوری در اکوتیپ‏ سیاه با فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان به­ویژه کاتالاز رابطه مثبتی داشت.

لینک کمکی