مقاله بررسي تأثير تنش شوري و کيتوزان بر شاخص‌هاي جوانه‌زني بذر دو گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبي Dracocephalum moldavica L.))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير تنش شوري و کيتوزان بر شاخص‌هاي جوانه‌زني بذر دو گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبي Dracocephalum moldavica L.)) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

بادرشبی Dracocephalum moldavica L.)) و مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)از گیاهان دارویی و معطر مهم هستند که اسانس آن­ها در صنایع داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار می­گیرد. این پژوهش، به­ منظور مطالعه اثر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص­های جوانه­زنی بذور گیاهان دارویی مرزه تابستانه و بادرشبی، انجام شد. برای بررسی اثر تیمارهای کیتوزان (در سه سطح صفر، 1 و2 درصد) و شوری (در سه سطح صفر، 4 و 6 دسی­زیمنس بر متر) بر جوانه­زنی بذور این دو گیاه، دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1393 به اجرا در آمد. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان داد، کاربرد کیتوزان 2 درصد، موجب حصول بالاترین مقادیر سرعت و درصد جوانه­زنی گیاهان دارویی بادرشبی و مرزه تابستانه گردید، اما با افزایش سطوح تنش شوری، صفات نامبرده کاهش یافتند. کاربرد سطوح کیتوزان 1 و 2 درصد، اثر افزایشی بر صفات طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن تر و خشک ساقه­چه و ریشه­چه در شرایط تنش شوری داشتند، به­طوری­که، مطلوب­ترین برهم­کنش بین تیمارها برای صفات ذکر شده در هر دو گیاه مربوط به کاربرد کیتوزان 2 درصد در سطح 6 دسی­زیمنس بر متر تنش شوری بود.

لینک کمکی