مقاله مقايسه جوانه‌زني و رشد گياهچه علف‌هاي هرز‌ درمنه يک‌ساله (Artemisia annua) ، دوساله (A. biensis willd) و چندساله (A. vulgaris L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه جوانه‌زني و رشد گياهچه علف‌هاي هرز‌ درمنه يک‌ساله (Artemisia annua) ، دوساله (A. biensis willd) و چندساله (A. vulgaris L.) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

به­منظور بررسی اثرات دما و نور بر جوانه­زنی بذر سه گونه درمنه، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1392 انجام شد. فاکتور­های مورد بررسی شامل سه گونه درمنه (یک­ساله، دوساله و چندساله)، دما در نه سطح (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی­گراد) و نور در سه سطح (تاریکی، 14 ساعت نور/10 ساعت تاریکی و نور مداوم) بودند. نتایج نشان داد که حداکثر جوانه­زنی و رشد گیاهچه درمنه چندساله در دمای 30 درجه سانتی­گراد حاصل شد، درحالی­که دو گونه دیگر در دمای 25 درجه سانتی­گراد حداکثر جوانه­زنی و رشد گیاهچه را داشتند. درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه و وزن تر گیاهچه درمنه چندساله نسبت به دو گونه دیگر در کلیه سطوح دمایی کم­تر بود که می­تواند به­دلیل سرمایه­گذاری کم­تر گونه­های چندساله خزنده روی بذر باشد. در بین صفات مورد بررسی تنها درصد جوانه­زنی به اثر متقابل گونه × نور واکنش معنی­داری نشان داد. همچنین بالاترین درصد جوانه­زنی (75/66) در دمای 25 درجه سانتی­گراد و نور مداوم مشاهده شد که تفاوت معنی­داری با سایر تیمارها داشت. آگاهی از این­که چه چیزی زمان جوانه­زنی بذر را کنترل می­کند، می­تواند منجر به بهبود کنترل مؤثر علف­های هرز شود.

لینک کمکی