مقاله بررسي اثر سطوح مختلف سرکه سيب بر شاخص‌هاي همولنف و بار باکتريايي Vibrio در روده ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر سطوح مختلف سرکه سيب بر شاخص‌هاي همولنف و بار باکتريايي Vibrio در روده ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

هدف از این مطالعه، بررسی اثر جیره غذایی حاوی سرکه سیب بر برخی از شاخص‌های همولنف میگوی وانامی و شمارش تعداد کلونی‌های باکتری Vibrio در روده­ آن است. در این مطالعه، 225 قطعه میگو وانامی با وزن 04/0±2/10 گرم، با جیره غذایی حاوی سرکه سیب به مدت 60 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل سه جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر (شاهد)، 2 و 4 درصد سرکه سیب بود (هر تیمار با سه تکرار). در پایان دوره به صورت تصادفی از میگوها به منظور بررسی شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف و شمارش تعداد باکتری­های Vibrio نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که تعداد کلونی­های باکتری Vibrio در میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب کاهش معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (05/0>P). میزان پروتئین تام و کلسیم در میگوهای تغذیه شده با جیره آزمایشی افزایش معنی‌داری داشت (05/0>P). اما اختلاف معنی‌داری در میزان گلوکز میان تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). در مقابل، میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید در تیمارهای حاوی سرکه سیب کاهش معنی‌داری داشت و بیشترین کاهش هم در تیمار 4 درصد سرکه سیب مشاهده شد (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سرکه سیب می‌تواند موجب تغییر برخی شاخص‌های همولنف و کاهش تعداد کلونی­های Vibrio در روده میگوی وانامی شود.

لینک کمکی