مقاله تعيين محدوده کشندگي و غلظت کشنده (LC50) سولفات مس در قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين محدوده کشندگي و غلظت کشنده (LC50) سولفات مس در قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

هدف از این مطالعه تعیین غلظت کشنده (LC50 96h)، سولفات مس بر روی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین­کمان (با میانگین وزن 39/0±0/10 گرم) است. آزمایش سمیت حاد به روش ساکن (Static) و بر اساس دستورالعمل استاندارد O.E.C.D. به مدت 96 ساعت روی بچه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان انجام شد. در آزمایش محدوده کشندگی سولفات مس روی بچه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان mg/L 1000-1 تعیین شد. در طی مدت زمان 24 الی 96 ساعت با افزایش غلظت سولفات مس مرگ و میر بچه ماهیان افزایش پیدا کرد. میزان LC50 48h نسبت به میزان LC50 24h کاهش داشت. همچنین غلظت کشنده در مدت زمان 72 ساعت نسبت به 24 و 48 ساعت کاهش واضحی را نشان داد. میزان غلظت کشنده 24، 48، 72 و 96 ساعته به ترتیب برابر با 10، 37/8، 79/4 و 96/0 میلی‌گرم بر لیتر بود. با توجه به این که درجه‌بندی سمیت مواد با استفاده از میزان LC50 96h مشخص می‌شود، از این نظر سولفات مس از نظر سمیت برای بچه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان «خیلی سمی» محسوب می‌شود.

لینک کمکی