مقاله بررسي مقايسه‌اي سطح پايه آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيداني سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) در مدل طبيعي (استفاده از جاندار) و مدل آزمايشگاهي (کشت سلول)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه‌اي سطح پايه آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيداني سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) در مدل طبيعي (استفاده از جاندار) و مدل آزمايشگاهي (کشت سلول) :
تعداد صفحات :32

در این مطالعه، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمهای کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در دو مدل آزمایشگاهی (استفاده از کشت سلول) و مدل طبیعی (استفاده از جاندار) و در گروه‌های وزنی 100، 500 و 900 گرمی با یکدیگر مقایسه شدند. در بخش نخست این مطالعه به منظور انجام روش کشت سلولی از 5 قطعه ماهی هامور معمولی استفاده شد. ابتدا بدن ماهی ضدعفونی شده و پس از جدا کردن بافت کبد، بافت‌ها توسط آنزیم کلاژناز تیپ 4 هضم و به مدت 2 هفته در دمای C°30 در انکوباتور و محیط کشت Lebowitz (L-15) کشت داده شدند. در بخش دوم این پژوهش از تعداد 3 قطعه ماهی هامور معمولی استفاده شد. مطابق با نتایج حاصل از این مطالعه، اختلاف آماری معنی‌داری در بین دو مدل تحت مطالعه، مشاهده شد (05/0P). بررسی میزان همبستگی بین میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گروه‌های وزنی نیز بیانگر وجود همبستگی معنی‌دار در بین گروه‌ها بود (05/0P). در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، می‌توان به این نتیجه دست یافت که در مطالعات زیست‌شناختی، به جای استفاده از موجود زنده از روش کشت سلولی استفاده کرد.

لینک کمکی