مقاله تاثير سطوح مختلف نانوسلنيوم جيره بر شاخص‌هاي رشد، کيفيت گناد و فعاليت آنتي‌اکسيداني پلاسماي سمينال ماهي کاراس طلايي نر (Carassius auratus gibelio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير سطوح مختلف نانوسلنيوم جيره بر شاخص‌هاي رشد، کيفيت گناد و فعاليت آنتي‌اکسيداني پلاسماي سمينال ماهي کاراس طلايي نر (Carassius auratus gibelio) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

تولیدمثل آبزیان اهمیت ویژه‌ای در موفقیت آبزی‌پروری دارد و از عوامل موثر بر آن کیفیت گامت‌های نر و ماده است. عناصر معدنی یکی از مهم‌ترین عوامل در کیفیت گامت ماهی هستند. سلنیوم عنصری ضروری در عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و مراحل تولید مثل است. در این مطالعه تاثیر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنیوم بر شاخص­های رشد و تغییرات شاخص­های آنتی­اکسیدانی پلاسمای سمینال اسپرم شامل مالون دی‌آلدهید (MDA) و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و توسعه گنادی مولدین­ نر ماهی کاراس طلایی ارزیابی شد. به این منظور، تعداد 200 قطعه ماهی طلایی نر بالغ (متوسط وزن 74/0±28/67 گرم) در دوره 8 هفته‌ای با سطوح متفاوت نانوسلنیوم شامل صفر (شاهد)، 1/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم در کیلوگرم مورد تغذیه قرار گرفتند. سپس شاخص‌های رشد اندازه­گیری و با تزریق هورمون HCG به صورت مصنوعی اسپرم‌گیری شد. از بافت گناد نیز برای انجام مطالعات بافت‌شناسی نمونه‌برداری شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نانوسلنیوم میزان رشد افزایش و ضریب تبدیل غذایی کاهش پیدا کرد. میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و میزان مالون دی‌آلدهید پلاسمای سمینال در تیمار­های حاوی نانوسلنیوم، بیشتر از تیمار شاهد بود. نتایج مطالعه توسعه گنادی موید افزایش معنی‌دار مقادیر اسپرماتوزوآ بالغ در گروه‌های تحت تیمار نسبت به گروه شاهد بود. بنابراین نانوسلنیوم در غلظت­های 5/0 و 1/0 میلی‌گرم در کیلوگرم موجب بهبود شاخص­های رشد، توسعه گنادی و عملکرد آنتی‌اکسیدانی پلاسمای سمینال در ماهی کاراس طلایی شده است.

لینک کمکی