مقاله تدوين الگوي اثربخشي فدراسيون‌هاي منتخب ورزشي عراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تدوين الگوي اثربخشي فدراسيون‌هاي منتخب ورزشي عراق :
تعداد صفحات :26

چکیده\r\nهدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی منتخب عراق بر مبنای مدل ارزش‌های رقابتی بود.\r\nروش‌شناسی: جامع آماری تحقیق 221 نفر از روسا، کارمندان متخصص، ورزشکاران تیم‌های ملی بزرگسالان و داوران درج ملی چهار فدراسیون منتخب فوتبال، بسکتبال، وزنه برداری و دو و میدانی بودند، که 184 نفر (82%) از آنها به پرسشنامه پاسخ دادند. از پرسشنامه اثربخشی سازمانی عیدی و همکاران (1390) با مقیاس پنج ارزش لیکرت برای تحقیق استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن را 12 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد (97/0 =r ). از نرم افزار لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی و تایید بر ازش مدل و روابط بین عامل‌ها استفاده شد.\r\n‌یافته‌ها: نتایج نشان داد که عامل‌های نیروی انسانی متخصص (88/0)، تعامل سازمانی (88/0)، بهره‌وری (87/0)، انسجام نیروی کار (84/0)، برنامه‌ریزی (84/0)، ثبات سازمانی (81/0)، انعطاف‌پذیری (78/0) و منابع سازمانی (74/0) بیشترین تاثیر را بر اثربخشی سازمانی داشتند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوهای فرایندهای داخلی (تعامل و ثبات سازمانی) و اهداف عقلایی (برنامه‌ریزی و بهره‌وری) اصلی‌ترین الگوهای رویکرد ارزش‌های رقابتی و تعیین‌کننده‌های اثربخشی فدراسیون‌های منتخب عراق بودند. همچنین، فدراسیون‌های فوتبال، دوومیدانی، وزنه‌برداری و بسکتبال به ترتیب بالاترین میانگین اثربخشی سازمانی را داشتند.\r\nنتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج تحقیق، محققان پیشنهاد کردند که برای رسیدن به اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی باید شاخص‌های گوناگونی را مورد توجه قرار دهند که مهم‌ترین آنها به کارگیری و استخدام نیروی انسانی ماهر و متخصص هستند.\r\nواژه‌های کلیدی: اثربخشی سازمانی، مدل ارزش‌های رقابتی، فدراسیون‌های ورزشی عراق.

لینک کمکی