مقاله شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر اجراي استراتژي‌هاي سازماني در سازمان‌هاي ورزشي دولتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر اجراي استراتژي‌هاي سازماني در سازمان‌هاي ورزشي دولتي ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

هدف: در این مقاله تلاش شده است در مرحله نخست عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران شناسایی گردد و در مرحله بعدی این عوامل به جهت اقدامات لازم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌ها اولویت‌بندی شوند. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه­ی ‌آماری پژوهش اساتید مدیریت ورزشی و جمعی از صاحب‌نظران مدیریت استراتژیک بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری هدفمند در مجموع 73 متخصص در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنام محقق ساخته‌ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، در خارج سازمان 4 عامل و در داخل سازمان 6 عامل اجرای استراتژی را متأثر خواهند کرد. عوامل خارجی در اجرای استراتژی‌های سازمانی از اولویت یکسانی برخوردارند، اما عوامل داخلی اولویت‌بندی متفاوتی داشتند. از میان عوامل داخلی اولویت اول به منابع مالی و اولویت نهایی به ساختار سازمان اختصاص یافت.

لینک کمکی