مقاله عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي وزارت ورزش و جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي وزارت ورزش و جوانان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 20

هدف: هدف از این تحقیق تعیین مقاله عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي وزارت ورزش و جوانان بود که با روش تحقیق پیمایشی و به صورت میدانی اجرا شد. روش شناسی: . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ورزش بانوان ادارات ورزش و جوانان کشور بود. در این تحقیق نمونه برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است (124=n). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته (81/0=α) استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی به ترتیب اعتماد به نفس،اعتقادات مذهبی، سیاست، مسئولیت‌های خانوادگی و جامعه پذیری جنسیتی است (05/0P<،961/17X2=). نتیجه­ گیری: به صورت کلی می‌توان اذعان داشت که زنان می‌توانند پست‌های مدیریتی را در ادارات ورزش و جوانان به دست آوردند به شرطی که زمینه این کار فراهم شده باشد.

لینک کمکی