مقاله شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان‌هاي کشور، از ديدگاه صاحب‌نظران با استفاده از مدل AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان‌هاي کشور، از ديدگاه صاحب‌نظران با استفاده از مدل AHP :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان­های کشور، از دیدگاه صاحب­نظران و با استفاده از مدل AHPبود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود (186=N). با در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز تصمیم­گیری در مدل AHP، در یک نمونه­گیری تصادفی 60 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت شناسایی شاخص­ها، پرسشنامه اولیه­ای با مرور ادبیات و پیشینه تهیه و طی دو مرحله در اختیار افراد نمونه قرار داده شد. پس از جمع­آوری و جمع­بندی نظرات، پرسشنامه با پنج معیار و 26 زیرمعیار، نهایی و تایید گردید. یافته‌ها: با استفاده از ماتریس­ مقایسات زوجی AHP، دیدگاه افراد نمونه اخذ و وزن شاخص­ها، تعیین شد. بر اساس نتایج بودجه با ارزش عددی (67725/0) و توسعه زیر ساخت­ها با ارزش (53921/0)، به ترتیب در میان شاخص­های ورودی و خروجی، اولویت­ اول را به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری: به طور کلی، با توجه به نتایج به مدیران ادارات توصیه می­گردد در راستای بهبود ظرفیت عملکردی سازمان، استفاده بهینه از بودجه و بویژه بودجه­ عمرانی، با هدف توسعه زیرساخت­های ورزش را مورد توجه قرار دهند.

لینک کمکی