مقاله بررسي وضعيت موجود و مطلوب ليگ‌ برتر فوتبال ايران بر اساس معيارهاي حرفه‌اي AFC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت موجود و مطلوب ليگ‌ برتر فوتبال ايران بر اساس معيارهاي حرفه‌اي AFC :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

چکیده هدف: امروزه لیگ­های معتبر جهانی سعی می­کنند استانداردهای خود را ارتقا ببخشند تا راه رو به رشد خود را به سمت حرفه­ای شدن برای سال­های آینده حفظ کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت لیگ­ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفه‌ای AFC می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می­باشد. از نظر هدف، کاربردی و به شکل میدانی انجام‌گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را تمام مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، مدیران باشگاه‌ها، سرمربیان، مربیان و سرپرستان حاضر در لیگ برتر و استادان مطلع فوتبال ایران تشکیل دادند(102 نفر) که با توجه به محدود بودن جامع آماری از نمونه‌گیری تمام شمار استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ محقق ساخته مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون کالموگراف اسمیرنوف و آزمون بایونومیال در سطح معناداری(05/0α=) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در وضعیت مطلوب، ورزشگاه (0329/4) و در وضعیت موجود، سازمان لیگ(8511/2)، دارای بالاترین میانگین نسبت به دیگر متغیرها بودند. همچنین یافته­ها حاکی از آن بود که پنج مؤلفه‌ی مورد مطالعه در وضعیت موجود کمتر از وضعیت متوسط و میانگین(عدد 3) قرار داشته و نسبت به معیار AFC در حد مطلوبی قرار نداشته‌اند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش در پنج معیار مورد مطالعه، مطابقت آن را با معیار AFC رد کرد بنابراین پیشنهاد می­گردد مسئولین با تلاش­های روز افزون و مدیریت صحیح گامی اساسی در پیشبرد و رساندن اهداف فوتبال ایران با معیارهای بین­المللی بردارند.

لینک کمکی