مقاله شناسايي، وزن‌دهي و اولويت بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد باشگاه‌هاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي، وزن‌دهي و اولويت بندي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد باشگاه‌هاي ورزشي :
تعداد صفحات : 21

چکیده هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی تهران بود. روش‌شناسی: فرایند انجام پژوهش در این مطالعه در دو مرحله صورت پذیرفته است. در مرحله اول، شاخص‌ها و زیرشاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های ورزشی از طریق مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، با نظرخواهی از 15 خبره، شامل اساتید، متخصصان، کارشناسان و صاحبنظران در مدیریت ورزشی و به کمک روش تصمیم‌گیری دلفی شناسایی شده است. در این مرحله، 6 شاخص و 33 زیرشاخص تعیین گردیدند. در مرحله دوم، وزن نسبی و رتبه هریک از شاخص‌ها و زیرشاخص‌های شناسایی شده در مرحله قبل، از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با نظرخواهی از 57 تن از اساتید مدیران باشگاه‌های شهر تهران به‌کمک نرم افزار Expert Choice محاسبه شده است. یافته‌ها: نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد، مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های شهر تهران به ترتیب منابع انسانی، منابع مالی، منابع کالبدی و تجهیزاتی، محیط برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارزیابی، امور فنی و ورزشی، و محیط حقوقی می‌باشند. همچنین مهمترین زیرشاخص‌های کلی نیز به ترتیب شامل ثبات مدیریتی، ثبات مربیگری، میزان دستمزد پرداختی به بازیکن، مربی و کارمندان، کمیت و کیفیت کادر تخصصی باشگاه و تعیین استانداردهای ارزیابی عملکرد بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بالای منابع به عنوان مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه‌های شهر تهران، توجه به منابع در این باشگاه ها باید در اواویت قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: شاخص، ارزیابی عملکرد، باشگا‌های ورزشی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی.

لینک کمکی