مقاله بررسي ميزان رضايت‌مندي از عملکرد کميته‌هاي آمادگي جسماني استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان رضايت‌مندي از عملکرد کميته‌هاي آمادگي جسماني استان گيلان :
تعداد صفحات : 20

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقاله بررسي ميزان رضايت‌مندي از عملکرد کميته‌هاي آمادگي جسماني استان گيلان انجام‌شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی است. جامع آماری شامل رئیس اداره ورزش و جوانان، کلی کارکنان کمیته‌ها، مربیان، داوران و ورزشکاران فعال (درمجموع175 نفر) از پانزده شهرستان استان گیلان بودند. پرسشنامه بین همه آن‌ها توزیع شد و در نهایت 157 پرسشنامه کامل جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه‌های محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط سه نفر از صاحب‌نظران و مدرسان مدیریت ورزشی و سه نفر از مربیان با سابقه تأیید شد و پایایی آن از طریق «آزمون آلفای کرونباخ» 96/0=r برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و از آزمون‌های کالموگروف- اسمیرنوف، t یک نمونه‌ای، ANOVA، تعقیبی LSD، کروسکال والیس، اسپیرمن و آزمون یومان ویتنی در سطح معنی‌داری 05/0 p≤و نرم‌افزار SPSS نسخ 16استفاده شد. یافته‌ها: در تجزیه و تحلیل ابعاد رضایت‌مندی از عملکرد کمیته‌های آمادگی جسمانی، 9 عامل شناسایی شد و سه عامل مدیریتی- برنامه‌ریزی، منابع انسانی و عامل علمی-پژوهشی از دیدگاه کلی آزمودنی‌ها به عنوان مهم‌ترین عوامل‌ به ترتیب اولویت‌بندی شد. در بررسی عامل منابع­مالی، متغیر میزان جذب منابع تخصیصی از اداره تربیت‌بدنی شهرستان (نقدی و غیرنقدی)، درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی در اختیار کمیته، اولین و دومین اولویت بوده و بیشترین تأثیر را در رضایت پاسخ‌دهندگان داشته است. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود، مسئولان و برنامه­ریزان کمیته‌های استانی استراتژی‌های لازم برای استفاده از عوامل مدیریتی - برنامه‌ریزی، عامل منابع انسانی، عامل علمی- پژوهشی به­کارگیرند و با در نظر داشتن اهمیت منابع مالی دولتی در جذب و تربیت نیروهای انسانی متخصص، فراهم نمودن امکانات و تجهیزات، زیرساخت‌های عمرانی، برنامه‌ریزی سالانه، بالا بردن کیفیت خدمات، تحولات مثبت در کمیته‌ها ایجاد کنند. واژه‌های کلیدی: کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک، ارزیابی عملکرد، رضایت‌مندی، مدیریت برنامه‌ریزی، مدیریت منابع انسانی.

لینک کمکی